Felnőttképzési-tevékenység-általános-szerződési-feltételei

FELNŐTTKÉPZÉSI ÁSZF

Felnőttképzési tevékenység általános szerződési feltételei

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Spalazzomed Kft. (a továbbiakban: Felnőttképző) és a Felnőttképző által megszervezésre és lebonyolításra kerülő, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv.) hatálya alá tartozó képzésen részt vevő bármely személy (a továbbiakban: Résztvevő) között létrejövő felnőttképzési jogviszony feltételeit határozzák meg.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://spalazzomed.hu

Szerződő felek az egyes képzések megkezdése előtt külön felnőttképzési szerződést kötnek, mely szerződés megkötésével Résztvevő jelen ÁSZF szabályait kötelezőnek ismeri el magára nézve. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban: Fkr.) előírásainak megfelelően, s az azokban meghatározott tartalommal készült.

Szerződő felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF semmilyen körülmények között nem helyettesíti az egyes képzések előtt megkötendő külön szerződést, rendeltetése csupán az, hogy a Felnőttképző működésére és a felnőttképzési tevékenység körében megkötendő valamennyi szerződésre általánosan irányadó rendelkezéseket rögzítse.

 1. Szerződő felek

Név (cégnév): Spalazzomed Korlátolt Felelősségű Társaság (felnőttképzési nyilvántartási szám:/2023/001242)

Székhelye: 1182 Budapest, Üllői út 677. Levelezési címe (ha székhelytől eltérő): 1182 Budapest, Tarkő utca 4. Telefonszáma: +36 (1) 290 3853 Elektronikus levelezési címe: spalazzomed@spalazzomed.hu Weblap címe: https://spalazzomed.hu

Adószáma: 14531745-2-43 Cégjegyzékszáma: 01-09-908142, Képviseletre jogosult személy neve: Pál Attila ügyvezető

Kapcsolattartó személy neve ……………..elérhetősége……………………

mint Felnőttképző (a továbbiakban: Felnőttképző),

másrészről

A Résztvevő: A jelen ÁSZF alkalmazásában Résztvevő az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, aki a Felnőttképző által szervezett és lebonyolított, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv.) hatálya alá tartozó képzésen részt, s ekként Felnőttképzővel felnőttképzési jogviszonyt létesít.

mint Képzésben Résztvevő (a továbbiakban: Résztvevő)

a továbbiakban együtt: Szerződő felek vagy Felek

 1. A felnőttképzési szerződés tárgya

A felnőttképzési szerződés tárgyát képezi a Felek között létrejövő felnőttképzési jogviszony. E jogviszony keretében Felnőttképző az általa szervezett képzés megkezdése előtt Résztvevővel kötött Felnőttképzési szerződésben (továbbiakban: külön szerződés) részletezett képzés megszervezésére (a továbbiakban: képzés), s e körben a képzésben résztvevő személy számára képzési szolgáltatás nyújtására, Képzésben résztvevő személy pedig a képzésen való részvételre, továbbá a képzésben való részvételi díj Felnőttképző részére történő megfizetésére köteles.

Felek rögzítik, hogy az adott képzés adatait az adott képzésre vonatkozó külön szerződés tartalmazza. A külön szerződésben az adott képzésre vonatkozó adatokat a külön szerződésbe foglalt táblázat tartalmazza. A külön szerződés táblázata az alábbi táblázatot mintázza, kitöltve a meghatározott képzés egyedi adataival.

 

 • A képzés adatai

1.

A képzés megnevezése:

 

2.

A képzés óraszáma:

 

 

ebből személyes jelenlét igénylő óra (kontaktóra):

 

 

ebből interaktív és távolléti kapcsolattal, az online térben megvalósított óra (személyes jelenlétet nem igénylő képzési rész):

 

3.

A képzés kezdési időpontja:

 

4.

A képzés ütemezése:

 

5.

A képzés tervezett befejezési időpontja:

 

6.

A képzés helye:

 

7.

A képzés formája

1.      személyes jelenlétet igénylő kontaktóra

2.      személyes jelenlétet nem igénylő kontaktóra

3.      a képzés az 1. és a 2. pont szerinti részeket is tartalmaz

8.

A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum megnevezése:

Tanúsítvány/oklevél

9.

A résztvevő képzés során nyújtott teljesítménye ellenőrzésének, értékelésének módja:

A képzés során folyamatos szóbeli visszacsatolás és csoportos feladat közös megoldása.

10.

A megengedett hiányzás mértéke, túllépésének következményei:

 A megengedett hiányzás a képzési óraszám /külön szerződésben meghatározott/ x%-a. A megengedett hiányzás túllépése esetén a képzés elvégzését igazoló dokumentum kiállítása megtagadható.

11.

A képzési díja, a díj megfizetésének ütemezése:

 

13.

A Képzésben Résztvevő szerződésszegésének következményei:

A képzés elvégzését igazoló dokumentum kiállításának megtagadása.

14.

A képzést folytató intézmény szerződésszegésének következményei:

A résztvevő/megrendelő észrevételével, panaszával az intézmény vezetéséhez fordulhat. Abban az esetben, ha megállapításra kerül, hogy a Képző Intézmény az Fktv. szabályait megsértve járt el, és ezzel összefüggésben a Résztvevőt kár érte, a Résztvevő kártérítési igénnyel léphet fel a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó szabályai szerint.

15.

A képzés keretében nyújtott ösztöndíj/kedvezmény mértékét és folyósításának feltételeit

A képzésben ösztöndíj nyújtására nem kerülhet sor. A képzésben kedvezményre lehet jogosult a Felnőttképzővel partneri együttműködési szerződést kötő személy az abban a szerződésben foglaltak szerint.

 

 1. A képzés részletes adatai

A képzés időpontja

Szerződő felek rögzítik, hogy a külön szerződés eltérő rendelkezése hiányában a képzés megkezdésének időpontja:

 • a képzés első kontaktórájának időpontja,
 • a folyamatban lévő képzésbe bekapcsolódó képzésben résztvevő személy esetében az első kontaktóra időpontja,
 • távoktatás és zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén a tananyagnak vagy résztananyagnak a képzésben résztvevő személy számára történő megküldésének vagy más módon történő rendelkezésre bocsátásának időpontja.

Szerződő felek rögzítik, hogy a külön szerződés eltérő rendelkezése hiányában a képzés befejezésének időpontja:

 • a képzés utolsó kontaktórájának időpontja,
 • távoktatás és zárt rendszerű elektronikus távoktatás esetén a tananyag vagy résztananyag elsajátítására megállapított utolsó időpont vagy
 • ha a képzés elvégzése meghatározott követelményhez kötött, annak teljesítésének napja.

A képzés helyszíne

A képzés helyszíne: 1182 Budapest, Tarkő utca 4.

Ettől eltérő helyszínen képzést Felnőttképző csak Képzésben Résztvevő előzetes tájékoztatásával végezhet.

Az előzetes tudásmérés

Felnőttképzőnek a Képzésben Résztvevő személy kérésére előzetes tudásmérést kell biztosítania annak felmérésére, hogy a képzésben résztvevő személy dokumentumokkal nem igazolt tanulmányai vagy megszerzett gyakorlati tapasztalatai alapján képes-e a képzés során elsajátítandó tananyagegység követelményeinek teljesítésére.

Mindennek eredményeként a követelmények megfelelő szintű teljesítése esetén a tananyagegység elsajátítására irányuló képzési rész alól a képzésre jelentkezőt fel kell menteni.

Amennyiben Résztvevő az előzetes tudásmérést kérte, Felnőttképző az alábbi táblázatok használatával állapítja meg annak eredményét:

Az előzetes tudásmérés során használt módszer, mérőeszköz és az értékelés szempontjai:

 

Az előzetes tudásmérés eredménye:

 

A felnőttképző az előzetes tudásmérés eredménye alapján felmenti Képzésben résztvevőt a Képzés alábbi tanegységei/témakörei alól:

Tanegység megnevezése

óraszám

képzés helye

az óra kontaktóra (igen/nem)

 

 

 

 

 

Szerződő felek rögzítik, s Képzésben Résztvevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az előzetes tudásmérés eredménye alapján történő felmentés a Képzés díját nem érinti, Képzésben Résztvevő felmentése esetén is a Képzés teljes díját köteles megfizetni Felnőttképző részére.

Előzetesen megszerzett tudás beszámítása

A képzésben résztvevő személyt – dokumentummal igazolt – tanulmányai beszámításának eredményeként a tananyagegység(ek) elsajátítására irányuló képzési rész(ek) alól a felnőttképző felmentheti.

Amennyiben Felnőttképző az előzetes tudásmérés eredménye alapján felmenti Képzésben résztvevőt, Felnőttképző az alábbi táblázatok használatával állapítja meg annak eredményét:

Tanegység megnevezése

óraszám

képzés helye

az óra kontaktóra (igen/nem)

 

 

 

 

 

A felmentés alapjául szolgáló dokumentum/tanulmány:

a felmentés alapjául szolgáló dokumentum/tanulmány megnevezése

 

végzettség megnevezése

 

kiállító szerv/személy

 

kiállítás dátuma

 

dokumentum sorszáma

 

 

Szerződő felek rögzítik, s Képzésben Résztvevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy az előzetesen megszerzett tudás beszámítása alapján történő felmentés a Képzés díját nem érinti, Képzésben Résztvevő felmentése esetén is a Képzés teljes díját köteles megfizetni Felnőttképző részére.

 

Képzés elvégzését igazoló dokumentum

Felnőttképző a képzés sikeres elvégzéséről oklevelet állít ki Résztvevő részére.

Felek rögzítik, hogy tekintettel arra, hogy a Felnőttképző által nyújtott Képzés nem engedélyköteles, hanem csupán bejelentési kötelezettség alá esik, így a Képzés elvégzéséről Tanúsítványt Felnőttképző csak a Képzésben Résztvevő kifejezett, erre irányuló, írásbeli kérelmét követően állít ki, s azt – Képzésben Résztvevő választása szerint – elektronikus vagy postai úton juttatja el Képzésben Résztvevő részére.

Teljesítményértékelés

Felnőttképző a Résztvevő személy teljesítményét a képzés időtartama alatt a Képzést tartó oktató, s a Képzésben Résztvevő közötti kétoldalú kommunikáció, valamint folyamatos visszacsatolás útján biztosítja.

A Képzés befejeztével Képzésben Résztvevő teljesítménye a Felnőttképző által kiállított oklevél átadását megelőzően – vagy azzal egyidejűleg – szóban kerülhet értékelésre, mely értékelésre Felnőttképző helyett a Képzést tartó oktató is jogosult. A Felnőttképző által kiállított okiraton a teljesítményértékelés mellőzhető, ám ez nem zárja ki Felnőttképző jogát arra, hogy az oklevélen Képzésben Résztvevő teljesítményét értékelje (pl. ’kiválóan megfelelt’ jelzéssel vagy ehhez hasonló, Képzésben Résztvevőre nem sérelmes módon).

Felek rögzítik, hogy a Képzéshez vizsga nem kapcsolódik.

Hiányzás

Felek rögzítik, hogy Képzésben Résztvevő legfeljebb a Képzés össz óraszámának a /külön szerződésben meghatározott/ x százalékát meg nem haladó mértékben hiányozhat. Az ezt meghaladó hiányzás esetén Felnőttképző a Képzés sikeres elvégzéséről szóló oklevél kiállítását megtagadhatja. Résztvevő köteles – lehetőségeihez mérten – a várható hiányzásról Felnőttképzőt mielőbb tájékoztatni, ezen túlmenően azonban a hiányzás igazolására nem köteles.

A Képzés során a hiányzások nyilvántartása a képzésben résztvevő személyek által az adott képzési alkalmon aláírásra kerülő jelenléti ív formájában valósul meg.

Amennyiben Képzésben Résztvevő a Képzés meghatározott része alól felmentésben részesül, úgy a megengedett hiányzás mértékét a Képzés fennmaradó részére kell számítani.

Felek rögzítik, s képzésben résztvevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megengedett hiányzás túllépése esetén az oklevél kiállítása, illetve annak megtagadása Felnőttképző mérlegelési jogkörébe tartozik, amennyiben azonban az oklevél kiállításának megtagadására kerül sor, úgy ez a Képzés díját nem érinti. Szerződő felek a megengedett hiányzás túllépése esetén a jelen ÁSZF VI. pontjában foglalt jogaikat is gyakorolhatják.

Felek rögzítik, s Felnőttképző vállalja, hogy amennyiben a Képzés meghatározott órája az ő érdekkörében felmerülő okból marad el (pl. oktató betegsége vagy műszaki probléma), úgy Felnőttképző köteles legalább egy pótló órai időpontot felajánlani a képzésben résztvevőknek, s amennyiben Képzésben Résztvevő a pótló órán részt venni nem tud, úgy az ekként elmulasztott óra nem minősül hiányzásnak.

A kontaktórákról való hiányzás

Szerződő felek rögzítik, hogy összhangban az Fktv. 13/A. § (2) c) pontjával a külön felnőttképzési szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha a képzésben résztvevő személy a kontaktórákról a képzési programban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.

 1. A Képzés díja

Felek rögzítik, hogy a Képzés díját a külön szerződés tartalmazza.

Felnőttképző a Szerződésben feltüntetett képzési díjon felül más jogcímen további díjat vagy költséget nem állapíthat meg a képzésben résztvevő személy terhére.

Képzésben Résztvevő a Képzés díját a Felnőttképző által kiállított díjbekérő alapján az abban foglaltak szerint köteles megfizetni.

Felnőttképző a díjbekérőt a Képzés kezdő időpontját megelőzően köteles kiállítani, s azt legkésőbb a külön szerződés és az adatbekérő kiküldésével egyidejűleg köteles megküldeni Résztvevő részére. Résztvevő a képzés díját legkésőbb a díjbekérő kézhezvételétől számított 24 órán belül köteles megfizetni Felnőttképző részére.

A képzési díj fent meghatározott időtartamon belüli megfizetésének elmulasztása esetén Képzésben Résztvevő nem jogosult a képzésben résztvenni, Résztvevőnek ekkor az adatbekérőt nem kell visszaküldenie Felnőttképző részére.

Felek rögzítik, hogy Felnőttképző nem biztosít ösztöndíjat Résztvevő részére. Felnőttképző fenntartja a jogot, hogy a Képzési díjból kedvezményt biztosítson Képzésben Résztvevő részére, amennyiben Képzésben Résztvevő korábban a Felnőttképző által biztosított Partnerprogram keretében Felnőttképzővel együttműködési keretszerződést kötött.

 1. Szerződésszegés és a szerződés felmondása

Szerződő felek rögzítik, hogy a külön szerződésben, valamint a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések bármelyik fél általi nemteljesítése esetén, a másik félhez intézett írásbeli figyelmeztetés vagy felhívás eredménytelenségét követően a külön szerződés azonnali hatályú felmondását kezdeményezhetik.

Szerződő felek a külön szerződés azonnali hatályú felmondására különösen abban az esetben jogosultak, ha:

 • a képzésben résztvevő személy a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált,
 • a képzésben résztvevő személy fizetési hátralékát a felnőttképző felszólítása ellenére sem teljesíti, vagy
 • a képzésben résztvevő személy a kontaktórákról a jelen Szerződésben meghatározott mennyiségnél igazolatlanul többet mulasztott.

A szerződés azonnali hatályú felmondása esetén felek kötelesek elszámolni egymással, mégpedig akként, hogy Képzésben Résztvevő azonnali hatályú felmondása esetén az elszámolás keretében annak összegét Felnőttképző csökkentheti a Képzés költségeivel. Amennyiben Résztvevőnek a képzési díj visszakövetelésére vonatkozó igénye van, úgy a Felnőttképző jogosult meghiúsulási kötbér és átalánykártérítés címén Résztvevővel szemben a képzési költség erejéig beszámítási kifogást érvényesíteni.

A Szerződést a képzésben résztvevő személy felmondhatja. A felmondás jogának korlátozása vagy kizárása semmis.

 • A Szerződéssel létrejövő felnőttképzési jogviszony szünetelése

A felnőttképzési jogviszony a Szerződő felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetel. A szünetelés alatt egyik felet sem illetik, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek.

 

 • A felek jogai és kötelezettségei

Felnőttképző kötelezettségei

 1. A felnőttképző a Szerződésben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a külön szerződés szerinti képzést, gondoskodik annak rendjének betartásáról.
 2. A felnőttképző tájékoztatást ad a képzésben résztvevő számára a panaszkezelési és jogorvoslati lehetőségekről.
 • A felnőttképzési szerv felé a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése Felnőttképző feladata.

Felnőttképző jogai:

 1. Felnőttképző jogosult a Képzés részleteinek meghatározására, a kivitelezés kapcsán pedig megilleti a változtatás joga.
 2. Felnőttképző jogosult Képzésben Résztvevők jelenlétét az általa meghatározott módon ellenőrizni.
 • Felnőttképző jogosult Képzésben Résztvevők adatait az Adatkezelési tájékoztatóba foglaltak szerint kezelni.

A képzésben résztvevő személy köteles

 1. a külön szerződésben meghatározott ütemezés és beosztás szerint részt venni a képzés foglalkozásain;
 2. részt venni a teljesítményértékelésben;
 • betartani a felnőttképző tűz-, munka- és környezetvédelmi előírásait;
 1. tartózkodni az olyan magatartás tanúsításától, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a felnőttképző jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná;
 2. a bejelentéshez szükséges adatait legkésőbb a Képzés megkezdése előtt 3 nappal Felnőttképző felé bejelenteni;
 3. a képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól számított három napon belül a felnőttképzőnek bejelenteni, és a felnőttképző kérésére a változást alátámasztó dokumentumot bemutatja;
 • a személyes adatai valóságnak megfelelőségét okmányai bemutatásával igazolni, illetve a Szerződés megkötése során személyazonosító okmányait a felnőttképző számára azok ellenőrzésre átadni, s hozzájárulni, hogy a felnőttképző azokról másolatot készíthessen

A képzésben résztvevő személy jogosult:

 1. a képzésben részt venni, s annak során interaktívan – a többi résztvevő szükségtelen zavarása nélkül – kérdéseket feltenni, az oktatókkal párbeszédet kezdeményezni
 2. élni a visszajelzési s panasztételi jogaival
 • az adatkezelési tájékoztatóban foglalt jogait gyakorolni
 1. amennyiben a képzés természetes lehetővé teszi, kérni teljesítménye szóbeli értékelését
 2. tanúsítvány kiállítását kérni
 3. Egyéb rendelkezések

Képzésben résztvevő személy tudomásul veszi, hogy a felnőttképző a külön szerződésben meghatározott személyes adatait az Fktv. 15. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének során a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe rögzíti, illetve a külön szerződéssel összefüggő valamennyi információt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak és az Fktv. 21. §-ának megfelelően a képzés lebonyolítása céljából kezelheti, azt törvényben meghatározott szervezeteknek törvényben meghatározott módon és célból átadhatja.

Felek rögzítik, hogy jelen ÁSZF-re, valamint a jelen ÁSZF alkalmazásával kötött külön szerződésekre Magyarország jogszabályai az irányadóak. A jelen ÁSZF-re, valamint a jelen ÁSZF alkalmazásával kötött külön szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, az Fktv.-ben, az Fkr.-ben, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben (Szkt.-ben) és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben (Szkr.-ben), illetve a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF-ből, valamint a jelen ÁSZF alkalmazásával kötött külön szerződésekből eredő esetleges vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján kísérlik meg rendezni és csak azt követően fordulnak bírósághoz, amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre.

A jelen ÁSZF 2023. december 18. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Résztvevők a külön szerződés(ek) megkötésével elfogadják, hogy rájuk nézve a jelen ÁSZF-ben foglalt valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

Budapest, 2023.12.18.

 

Vissza a Kezdőlapra

GALÉRIA